خرید: پاورپوینت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدی درﺑﺎره ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟﺮزه ای ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮضعی

در این پست فایل با عنوان پاورپوینت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدی درﺑﺎره ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟﺮزه ای ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮضعی گردآوری گردیده است برای مشاهده توضیحات کامل به ادامه مطلب رجوع فرمایید.
کلمات کلیدی:پاورپوینت ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ,دانلود پاورپوینت ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ,پاورپوینت عمران ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ,دانلود پاورپوینت عمران ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت,پاورپوینت عمران ,دانلود پاورپوینت عمران ,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود رساله,دانلود پایان نامه,دانلود رساله,پایا


مقدمه :

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ، روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻌﻪ یافته است.
روش اﺳﺘﻔﺎده از ژاﻛﺖ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎی ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺘﺪاول در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﭘﻞ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲFRP و... دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺖ. در این فایل به اﺳﺘﻔﺎده از ژاﻛﺖ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﭘﻞ ﻫﺎ ، استفاده از ژاکت بتنی در مقاوم سازی تیرها ، تقویت خمشی و برشی تیرها با اضافه نمودن ورقهای فولادی و تشریح روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺘﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻌﻲ پرداخته شده است.

فهرست:
_مقدمه
_اﺳﺘﻔﺎده از ژاﻛﺖ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﭘﻞ ﻫﺎ
_اجرای ژاکت بتنی در سه وجه تیر
_استفاده از ژاکت بتنی در مقاوم سازی تیرها
_تقویت خمشی و برشی تیرها با اضافه نمودن ورقهای فولادی
_مقاوم سازی مجتمع مسکونی آزاد شهر به روش جاکت فلزی
_اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺘﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻌﻲ
_ﺗﺸﺮﻳﺢ روش
_ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاحی
_ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﺮضی
_ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزی
_جزﺋﻴﺎت ﺑﺎرﮔﺬاری و ﺟﺰﺋﻴﺎت آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ
_رﻓﺘﺎر ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﭼﺮﺧﻪ ای
_ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ای آزﻣﺎﻳش
_رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی
_ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿـﻲ ﻫـﺮاﻟﻤﺎن ﺳﺨﺖ ﻛﻨﻨﺪه
_رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻛﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی
_ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت اختیار معامله چیست:پاورپوینت اختیار معامله چیست,دانلود پاورپوینت اختیار معامله چیست,پاورپوینت رایگان اختیار معامله چیست,پاورپوینت قرارداد اختیار معامله,پاورپوینت مفهوم اختیار معامله,پاورپوینت تعریف اختیار معامله,دانلود اختیار معامله چیست,اختیار معامله چیست,تحقیق اختیار معامله چیست,پروژه اختیار معامله چیست,دانلود پاورپوینت رایگان اختیار معامله چیست,دانلود

پاورپوینت بررسی نمونه تطبیقی مجتمع مسکونی ALBION:پاورپوینت بررسی نمونه تطبیقی مجتمع مسکونی, پاورپوینت, مجتمع مسکونی ALBION,ALBION

تحلیل كمانش ورقهای مدورمركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود:تحلیل كمانش ,ورقهای مدورمركب ارتوتروپ ,نرم افزار المان محدود,کمانش,ارتوتروپ,کامپوزیت,پروژه,پژوهش,جزوه ,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستمها:پاورپوینت, تجزیه و تحلیل سیستمها

پاورپونیت تحلیل ویلا E.1027:پاورپونیت تحلیل ویلا E1027,پروژه معماری,دانلود پروژه دانشجویی,تحقیق معماری,فایل معماری,مقاله دانشجویی,دانلود پروژه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت فاز مطالعاتی طراحی پلی کلینیک:دانلود پاورپوینت فازمطالعاتی طراحی پلی کلینیک,فازمطالعاتی طراحی پلی کلینیک,طراحی پلی کلینیک,بررسی دیاگرام های مجموعه,پاورپوینت فازمطالعاتی طراحی پلی کلینیک,دیاگرام روابط کلی در پلی کلینیک,پاورپوینت طراحی پلی کلینیک

بررسی کاربرد عامل و سیستمهای چندعامله در داده کاوی:داده کاوی , طبقه بندی ,جریان داده ,عامل

پاورپوینت کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:دانلود پاورپوینت کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,مفهوم صورتهای مالی,مراحل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,روشهای تجزیه و تحلیل مالی, تجزیه و تحلیل درونی,تجزیه و تحلیل مقایسه ای, تجزیه و تحلیل سرمایه درگردش,طبقه بندی دارائی ها

عکاسی و مکاتب و روش های آن:فتومونتاژ,جنبه روانشناسی پرتره,عکاسی مد چیست,باهاوس و عکاسی,تأثیر سوررئالیسم,عکاسی تبلیغاتی,هنر عکاسی از حیات وحش,تأثیر فتوشاپ در عکاسی,عکاسی خلاق,پاپ آرت,زاویة دید در عكس,عکاسی ژورنالیستی ( مطبوعاتی ),عکس در مطبوعات,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت آزمون کلمات فراخوان یونگ:پاورپوینت آزمون کلمات فراخوان یونگ,دانلود پاورپوینت آزمون کلمات فراخوان یونگ,پاورپوینت آزمون تداعی کلمات یونگ,دانلود پاورپوینت آزمون تداعی کلمات یونگ,دانلود آزمون کلمات فراخوان یونگ,آزمون کلمات فراخوان یونگ,تحقیق آزمون کلمات فراخوان یونگ,دانلود تحقیق آزمون کلمات فراخوان یونگ,پروژه آزمون کلمات فراخوان یونگ,دانلود پروژه آزمون کلمات فراخوان